Etsi kampanja:


Maksutavat:

  • Aktia
  • Danske Bank
  • Nordea
  • Osuuspankki
  • S-Pankki
  • Visa
  • MasterCard
Verkkokirjakaupastamme voit tilata THL:n julkaisemia tieto- ja oppikirjoja, tutkimuksia, suosituksia ja tilastoja sosiaali- ja terveysalalta. 

 

 KIRJAKAUPAN UUTUUDET!

 

Turvallinen lääkehoito

Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä
Saatavana myös e-kirjana Saatavana myös e-kirjana  

Sosiaaliset oikeudet 
- näkökulmia perustaan ja toteutumiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä toimeentuloturvan järjestelmiä rakennettaessa ja lainsäädäntöä säädettäessä on tarkasteltava perustuslaissa turvattuja sosiaalisia perusoikeuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita sekä pohdittava niiden vaikutusta mm. ajankohtaisiin säästötoimiin, sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen eri ryhmien, kuten lasten, vammaisten, päihdeongelmaisten ja vanhusten, palveluihin.

Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus
- lähestymistapoja ja ratkaisuja

Terveyden edistämisestä lähestytään suhteessa terveydelliseen eriarvoisuuteen ja esitetään mahdollisuuksia vaikuttaa terveyseroihin eri tavoin sen sijaan, että tyydyttäisiin vain dokumentoimaan niitä. Teos esittelee käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä olemassa olevia tapoja, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla tavoitellaan sitä, että kaikki väestöryhmät hyötyisivät terveyden edistämistoimista.

Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudessa on kysymys siitä, millaisten suhteiden varassa nämä yhteiskunnat voivat toimia. Kysymys koskee yhtä hyvin ihmisten suhdetta luontoon kuin heidän välisiä suhteitaan, ja jopa heidän suhdetta itseensä ja tietoonsa. Näitä suhteita eri näkökulmista analysoimalla tämä teos valottaa sellaisia reittejä, joiden kautta pohjoismaiset hyvinvointivaltiot voivat ylittää tai joutuvat joka tapauksessa ylittämään rajojaan.

Nykänen Eeva, Kalliomaa-Puha Laura, Mattila Yrjö

Sihto Marita, Karvonen Sakari

Hänninen Sakari, Saikkonen Paula
34,00 € 31,30 € 34,30 €
Viidesluokkalaisten oppilaiden näkemyksiä hyvinvoinnista, kouluyhteisöstä ja palveluista

.kirjan kansikuva

     

Viidesluokkalaisten oppilaiden näkemyksiä hyvinvoinnista, kouluyhteisöstä ja palveluista

Suurin osa viidesluokkalaisista lapsista kokee voivansa hyvin, vaikka reilu kohtelu ja luokan työrauha eivät aina toteudu hyvin ja vaikka osalla perheistä on vähän yhteistä aikaa ja toimintatapoja. Parannettavaa on erityisesti ruokailun säännöllisyydessä, liikkumisessa ja sosiaalisen median pelisäännöissä. Raportin tietoa voivat hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden palveluista vastaavat johtajat ja kehittäjät, rehtorit, päätöksentekijät ja luottamushenkilöt, opettajat, muut lasten ja perheiden kanssa työskentelevät, alan opiskelijat ja tutkijat sekä oppilaat ja vanhemmat.

Syödään ja opitaan yhdessä
-Kouluruokailusuositus

Kouluruokailusuositus sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Kouluaterioiden ja välipalojen tarjoamisesta ja niiden ravitsemuslaadusta annetaan ruokalista-, ruoka- ja ravintoainekohtaiset suositukset. Suositus korostaa kiireetöntä yhdessä syömistä ja ruokailun kasvatuksellista ohjaamista. Keskeistä on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistävien lounaiden ja välipalojen tarjoaminen sekä koko ruokailuympäristön huomioiminen ja tapakulttuurin edistäminen.

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa
-Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin

Opiskeluterveydenhuollolla on keskeinen tehtävä niin ehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä, alkavien häiriöiden ensioireiden tunnistamisessa sekä lievän ja keskivaikean oireilun hoitamisessa ja asianmukaisessa jatkohoitoon ohjaamisessa kuin myös sairauden aiheuttaman toimintakyvyn vajeen huomioimisessa opiskelussa ja opiskelukyvyn tukemisessa.
Opas on tietopaketti mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamiseen, arvioimiseen ja hoidon tarpeen määrittelyyn.

Kanste Outi, Halme Nina, Perälä Marja-Leena

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta

Haravuori Henna, Muinonen Essi, Kanste Outi, Marttunen Mauri
24,20 € 27,30 € 34,70 €