Etsi kampanja:


Maksutavat:

  • Aktia
  • Danske Bank
  • Nordea
  • Osuuspankki
  • S-Pankki
  • Visa
  • MasterCard
Verkkokirjakaupastamme voit tilata THL:n julkaisemia tieto- ja oppikirjoja, tutkimuksia, suosituksia ja tilastoja sosiaali- ja terveysalalta. 

 

 KIRJAKAUPAN UUTUUDET!

 

Turvallinen lääkehoito

Syödään yhdessä

Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan on yksi suurimpia sosiaalityötä koskevia uudistuksia ja merkitsee periaatteellista muutosta suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. Samaan aikaan keskustellaan kuntien velvoitteiden ja tehtävien karsimisesta, uudistetaan lakeja sekä sovelletaan sosiaalihuoltolakia käytäntöön.

Tutkimuksessa selvitetään sosiaalityön, siihen liittyvien palvelujen ja etuuksien tilannetta ennen ja jälkeen perustoimeentulotuen siirtoa.

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi 

Raiskauksen tai muun seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhreille ei ole Suomessa riittävästi palveluja eikä olemassa olevia palveluja ole useimmiten koordinoitu keskenään. Valtakunnallisista suosituksista huolimatta yhtenäinen hoitoketju uhrien auttamiseksi on luotu vain harvalla alueella. Julkaisu soveltuu toimintaohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijoille.

Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset

Mistä kaikesta on kysymys silloin, kun yhteiskunta sijoittaa lapsen oman kotinsa ulkopuolelle? Keitä nämä lapset ovat, millaisista perheistä ja olosuhteista he tulevat? Ajankohtainen tutkimus tuo esiin kriittisiä näkökulmia siihen, mitä palveluja lapset ja perheet ovat saaneet ennen lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle ja siihen, onko näiden palvelujen avulla onnistuttu vaikuttamaan lapsen tilanteeseen sitä parantaen.

Blomgren Sanna, Karjalainen Jouko, Karjalainen Pekka, Kivipelto Minna, Saikkonen Paula, Saikku Peppi

Nipuli Suvi, Bildjuschkin Katriina

Heino Tarja, Hyry Sylvia, Ikäheimo Salla, Kuronen Mikko, Rajala Rika
28,70 € 22,60 € 27,50 €
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa 2014

Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistiohjelman tueksi

.Meille tulee vauva (50 kpl) Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet

Suomalaisten huumeiden käyttöä on selvitetty säännöllisesti toistettujen väestötutkimusten avulla 1990-luvun alusta lähtien. Raportissa esitetään vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 ja 2014 toteutettujen kyselyjen tuloksia.

Huumeet ovat tulleet aikaisempaa tutummaksi ilmiöksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Asenteet ja mielipiteet ovat muuttuneet kuitenkin lähinnä kannabiksen kohdalla, ja muihin huumeisiin suhtaudutaan edelleen selvästi kriittisemmin. Kahdessa vuosikymmenessä suomalaisten huumeiden käyttö on yleistynyt ja käyttöön on tullut joukko uusia aineita. 

Viidesluokkalaisten oppilaiden vanhempien näkemyksiä hyvinvoinnista, palveluista ja kouluyhteisöstä

Suurin osa viidesluokkalaisten lasten vanhemmista voi hyvin, mutta monissa olisi parannettavaa ruokailun säännöllisyydessä, liikkumisessa ja sosiaalisen median pelisäännöissä.  

Opiskeluhuoltoon tarvitaan keinoja, joilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, tuetaan vanhempia ja ehkäistään huolten kasaantumista. Raporttia voivat hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden palveluista vastaavat johtajat ja kehittäjät, rehtorit, päätöksentekijät ja luottamushenkilöt, opettajat, muut lasten ja perheiden kanssa työskentelevät, alan opiskelijat ja tutkijat sekä vanhemmat ja oppilaat..

Lääkkeet sydäninfarktin hoidossa

Raportissa tarkastellaan lääkkeiden merkitystä sekä lääkehoidon vaikuttavuutta ja kustannuksia sydäninfarktin hoidossa. Tulokset antavat ymmärrystä siihen, miten lääkkeiden korvausjärjestelmässä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet sydäninfarktipotilaiden lääkkeiden käyttöön, mitä hyötyjä ja haittoja statiinien käytöllä on sekä miten käytön kustannusvaikuttavuutta voidaan arvioida arkielämässä.

Tässä rekisteripohjaisiin tietoihin perustuvassa tutkimuksessa kehiteltäviä lääkehoidon kustannusten ja vaikuttavuuden analyysimenetelmiä voidaan soveltaa myös muihin potilasryhmiin. Raportti antaa uutta tietoa kaikille lääkehoidon merkityksestä, kustannuksista ja vaikuttavuudesta kiinnostuneille.

Karjalainen Karoliina, Savonen Jenni, Hakkarainen Pekka

Kanste Outi, Halme Nina, Perälä Marja-Leena

Nguyen Lien, Jurvanen Henna, Häkkinen Unto, Sund Reijo, Syvänne Mikko, Tierala Ilkka 
24,20 € 24,40 € 25,20 €

Syödään yhdessä

 

.Turvallinen lääkehoito

Syödään yhdessä

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille on uusi kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta.

Suositukset sopivat tietolähteeksi kaikille niille ammattiryhmille, joiden tehtäviin lasten, raskaana olevien ja imettävien naisten ja lapsiperheiden ravitsemuskysymykset kuuluvat.

Yhteispeli koulussa

Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen 

Yhteispeli on käytännöllisten toimintatapojen kokonaisuus tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseksi lapsille ja konkreettisia työtapoja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hyödyllinen myös sivistysjohtajille, jotka pyrkivät uudistamaan alueensa koulujen toimintaa sekä ennaltaehkäisemään ja vähentämään koulutyötä kuormittavia ongelmia.

Turvallinen lääkehoito

Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee täyttyä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. Se selkeyttää sekä johdon että työntekijöiden vastuita lääkehoidon organisoinnista, toteuttamisesta, seurannasta ja valvonnasta.

Grönroos Atte (valokuvaaja), Kohtamäki Ilari (valokuvaaja), Lyytikäinen Arja (valokuvaaja)

Kampman Mikko, Solantaus Tytti, Anttila Niina, Ojala Tiina, Santalahti Päivi, Yhteispeli-työryhmä, Heikkilä Hanna-Riikka

Volmanen Petri, Inkinen Ritva, Hakoinen Suvi
27,30 € 38,70 € 25,20 €